Ontzorging bij langdurig ziekteverzuim

Ontzorging bij langdurig ziekteverzuim

Minister Koolmees en de werkgevers kwamen eind vorig jaar tot afspraken over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers met maximaal 25 werknemers. Wat verandert er? Kleine werkgevers blijven wel twee jaar loon doorbetalen, maar daar staat een premiekorting en ‘ontzorgverzekering’ tegenover.

Als werkgever bent u wettelijk verplicht tot doorbetaling van het loon van zieke werknemers tot maximaal twee jaar. De werkgever betaalt daarbij het eerste jaar minimaal 70 procent van het loon met het wettelijk minimumloon als ondergrens. Het tweede ziektejaar minimaal 70 procent loon, waarbij dat minder mag zijn dan het minimumloon. Tijdens de twee ziektejaren is de werkgever samen met de werknemer verantwoordelijk voor diens re-integratie.

Regeerakkoord

Vooral kleine werkgevers ervaren deze loondoorbetalingsplicht en de re-integratieplicht bij langdurige ziekte als een zware last. Het belemmert ze zelfs om mensen vast aan te nemen. Om hen te ontlasten en te zorgen dat ze meer mensen vast in dienst nemen, bevatte het regeerakkoord uit 2017 een afspraak om kleine werkgevers nog maar één jaar te verplichten tot loondoorbetaling. Het UWV zou dan de verantwoordelijkheid krijgen voor de loondoorbetaling in het tweede jaar. Ook bood het regeerakkoord ruimte voor alternatieve voorstellen van sociale partners over dit onderwerp.

Nieuwe afspraken

Dit laatste leidde eind 2018 tot afspraken tussen minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de werkgeversorganisaties. Daarnaast sloten zij een convenant met het Verbond van Verzekeraars. Werkgevers blijven in tegenstelling tot de afspraak in het regeerakkoord wel twee jaar loon doorbetalen voor een zieke werknemer. De loondoorbetaling door UWV in het tweede ziektejaar gaat niet door. De rechten van werknemers, zoals twee jaar ontslagbescherming, veranderen niet.

Ontzorgverzekering

Wat gaat er dan wel gebeuren? Een eerste afspraak is een mkb-verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020. Het is een verzekering voor het financiële risico van werkgevers en hulp bij de verplichtingen en taken bij loondoorbetaling bij ziekte. De verzekeraars hebben beloofd dat zij deze ontzorgverzekering gaan aanbieden en dat zij de werkgevershelpen bij de verplichtingen rondom de re-integratie van de werknemer.

450 miljoen euro

Daarnaast komt er vanaf 2021 een tegemoetkoming van in totaal 450 miljoen euro voor de kosten van loondoorbetaling. Het gaat om een premieheffingkorting op de Aof-premie.Het is de bedoeling dat de werkgevers deze bonus gebruiken voor de ontzorgverzekering.

Re-integratie

Verder is per 1 januari 2021 het medisch advies van de bedrijfsarts bepalend bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets). Ook wordt het proces van loondoorbetaling transparanter. Hierbij moet het voor kleine werkgevers duidelijker worden waarop UWV hen beoordeelt bij de re-integratie.

Tweede spoor

Ook krijgen werkgevers meer mogelijkheden bij het ‘tweede spoor’. Dit is de situatie waarbij zieke werknemers niet teruggaan naar hun oude werkplek, maar bij een andere werkgever gaan werken. Daarbij komen er uiterlijk per 2021 ‘experimenten tweede spoor’ om te zorgen voor een betere re-integratie bij een andere werkgever.

Ontzorging

Heeft u een verzuimverzekering lopen? Dit kan op basis van uw wensen een prima oplossing zijn. Zodra de MKB-ontzorgverzekering klaar is,  is het dus zaak de balans op te maken om de beste keuze te maken.