Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Caroja Arbeidsadvies

KvK: 73118877

Website: www.caroja.nl

Email: info@caroja.nl

Contactpersoon: R.T.C. Bader

Telefoonnummer: 085 130 52 93

Caroja Arbeidsadvies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Caroja Arbeidsadvies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie
 • Salarisgegevens
 • Opleidingsgegevens
 • Werkervaring
 • Pasfoto (als de organisatie personeel in dienst heeft, worden deze gegevens standaard verwerkt)
 • ID-bewijs (als de organisatie personeel in dienst heeft, worden deze gegevens standaard verwerkt)
 • Werkgever
 • Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Caroja Arbeidsadvies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid

Doeleinden

Caroja Arbeidsadvies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Uitvoeren van de arbeidsdeskundige opdracht binnen het werkveld van de arbeidsdeskundige
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw opdracht, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Caroja Arbeidsadvies hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming uit, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging persoonsgegevens verstrekt geeft u daarmee toestemming dat Caroja Arbeidsadvies deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Caroja Arbeidsadvies persoonsgegevens uitwisselen. Caroja Arbeidsadvies kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Dit zijn onder andere de IT-leveranciers van onze website, onze IT- systemen en verwerker van onze financiële en salarisadministratie. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Caroja Arbeidsadvies aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Caroja Arbeidsadvies zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Caroja Arbeidsadvies zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Caroja Arbeidsadvies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Caroja Arbeidsadvies passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Caroja Arbeidsadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten

U heeft het recht om Caroja Arbeidsadvies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Caroja Arbeidsadvies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Caroja Arbeidsadvies

R.T.C. Bader

info@caroja.nl

085 130 52 93

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Caroja Arbeidsadvies laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligingsnotitie
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze beveiligingsnotitie hebben wij opgesteld om vast te leggen over hoe Caroja Arbeidsadvies persoonsgegevens beveiligd.

Deze beveiligingsnotitie is voor het laatst aangepast op 19 december 2018.

A. Algemene informatie over getroffen beveiligingsmaatregelen:

 • Jaarlijks evalueren privacy en beveiligingsbeleid en het nemen van de benodigde maatregelen;
 • Rapportage worden versleuteld met een wachtwoord verstuurd;
 • Het wachtwoord wordt separaat gedeeld (persoonlijk of per SMS).

B. Maatregelen om te zorgen dat uitsluitend bevoegd personeel toegang heeft tot de Persoonsgegevens:

 • Wachtwoord wordt regelmatig ververst;
 • Afgedwongen sterk wachtwoord, bestaande uit 8 cijfers of letters met leesteken
 • Beveiligde afgeschermde omgeving;
 • Er wordt gewerkt in een afgeschermde omgeving voor mail en klantvolgsysteem;
 • Dossiers gegevens zijn voor alle medewerkers toegankelijk na inloggen in het systeem.

C. Maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of wijziging en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking, toegang of openbaarmaking:

 • Server, NAS en website hebben een veiligheidscertificaat;
 • Alleen toegang tot de systemen door authenticatie;
 • Technisch beheerder zorgt voor up to date houden van de beveiliging;
 • Een verzoek tot verstrekking van persoonsgegevens wordt door 2 medewerkers van EEDH beoordeeld.

D. Maatregelen voor opsporen van zwakke plekken en incidentenbeheer:

 • Jaarlijkse evaluatie met de technisch beheerder van de systemen en website.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 19 december 2018

Caroja Arbeidsadvies kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.