Psychosociale arbeidsbelasting

werkstress

Wat kunnen wij voor u als ondernemer betekenen op het gebied van PSA

PSA ofwel Psychosociale Arbeidsbelasting is tegenwoordig een veelvoorkomende vorm van arbeidsongeschiktheid en kan leiden tot langdurig ziekteverzuim. De kosten van dit verzuim zullen fors toenemen omdat het vaak gaat om langdurig verzuim en zal er ook een toename van de werkdruk plaatsvinden bij de andere werknemers, die vervolgens ook weer kunnen uitvallen vanwege te hoge werkdruk. Caroja arbeidsadvies is gespecialiseerd in het voorkomen en/of te verminderen van PSA binnen uw onderneming en dit realiseert door de professionele aanpak van PSA.

De cijfers en PSA

Een van de belangrijkste redenen voor het ontstaan van werk gerelateerd verzuim is de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Het gaat hierbij om werkdruk, werkstress, emotioneel te zwaar werk, te moeilijk werk, problemen met de leiding of werkgever en problemen met collega’s of klanten. Bij 14% van de werknemers die in 2017 verzuimden, is PSA de belangrijkste reden voor het ontstaan van de klant van de laatste verzuimperiode; het hoogste percentage in de afgelopen 10 jaar. 

Dat betekent dat van alle werknemers met werk gerelateerd verzuim in 2017 ruim de helft dat verzuim toeschrijft aan PSA. Van de gevraagde PSA-arbeidsrisico’s rapporteren werknemers in 2017 het meeste ‘werkdruk en werkstress (10%). ‘Problemen met leiding of werkgever’ zijn bijna met 2% van de werknemers de belangrijkste verzuimreden. ‘Emotioneel te zwaar’ of ‘te moeilijk werk’, ‘problemen met collega’s of ondergeschikten ’of ‘problemen met klanten’ vormen samen ook zo’n 2% van de belangrijkste verzuimreden. (Bron: Arbobalans 2018)

Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

De definitie voor psychosociale arbeidsbelasting vanuit de Arbowet luidt: “de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen”. Hieruit volgt dat PSA uiteenvalt in drie belangrijke onderwerpen:

  • Werkdruk
  • Ongewenste omgangsvormen (intern)
  • Agressie en geweld (door derden/extern)

Deze onderwerpen kunnen werk- stress veroorzaken. Werkstress kan vervolgens weer leiden tot de (beroeps)ziekten burn-out en overspannenheid. Pesten en agressie & geweld kunnen naast werkstress veroorzaken en ook leiden tot respectievelijk arbeid gerelateerde depressie en PTSS.

Caroja Arbeidsadvies en Psychosociale arbeidsbelasting

PSA wordt vaak gezien als ongrijpbaar en kunnen tot verzuim en serieuze klachten leiden en moeten werkgevers dit arbeidsrisico serieus nemen. Caroja Arbeidsadvies is specialist op het gebied van het voorkomen of verminderen van PSA en maakt gebruik van gevalideerde tools en werkwijzers. De aanpak heeft bewezen dat het verzuimpercentage binnen een organisatie zal reduceren en werknemers (opnieuw) met plezier hun werk uitvoeren.

Caroja Arbeidsadvies hanteert een systematische aanpak van PSA die begint met het (laten) inventariseren van de werkdruk in de het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als hieruit blijkt dat PSA een reëel risico vormt moet u als werkgever de volgende stappen zetten.

  • Een verdiepend onderzoek naar de werkdruk uit laten voeren;
  • Het analyseren van de uitkomsten;
  • Het benoemen van de knelpunten;
  • Het kiezen van doeltreffende maatregelen;
  • Deze maatregelen opnemen in een plan van aanpak;
  • Het uitvoeren van de maatregelen;
  • Het evalueren van de maatregelen.

Al deze stappen kan Caroja Arbeidsadvies voor u als werkgever uitvoeren en ervoor zorgdragen dat er een gedegen plan van aanpak wordt opgesteld. De aanpak zal leiden tot een helder inzicht in de PSA-problematiek en tot een lager ziekteverzuim waar u als werkgever maar ook als werknemer voordelen daarvan ondervindt. De aanpak die wordt gebruikt is de Plan, Do, Check, Act (PDCA) methode. Wanneer de PDCA-cyclus wordt gebruikt om de PSA-problematiek aan te pakken, leidt dit tot een concrete RI&E en concrete maatregelen. 

Wilt u meer te weten komen over de werkwijze en aanpak van de PSA-problematiek in uw organisatie en wat dat voor u oplevert neem dan contact op om een vrijblijvende afspraak in te plannen.

Vraag een offerte aan