Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding

Werknemers die ziek worden zijn meestal binnen een paar dagen weer op de been. Maar het kan voorkomen dat een medewerker langer uit de roulatie is. Caroja arbeidsadvies kan voor de werkgever en werknemer een adequaat en efficiënt verzuimbegeleiding traject inzetten als een werknemer langdurig (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt.

Tijdens het de verzuimbegeleiding staat Caroja Arbeidsadvies voor:

 • Snelle inzet van een casemanager;
 • Persoonlijke benadering met betrokken partijen;
 • Poortwachterproof dossiervorming en alert op voorkomen van loonsancties;
 • Toepassen van kennis op dossierniveau;
 • Efficiënte communicatie met bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, UWV etc:
 • Bevorderen van de meest snelle manier van terugkeer naar werk of aangepast werk van de werknemer;
 • Korte en efficiënte communicatielijnen.
Verzuimbegeleiding
Vraag vrijblijvend een offerte aan

Wat levert voor u als ondernemer verzuimbegeleiding op?

De aanpak van Caroja Arbeidsadvies tijdens de verzuimbegeleiding is erop gericht om de werknemer optimaal te begeleiden met als doel zo snel mogelijk terugkeer in het eigen werk. Dit levert schadelastbeperking op voor de werkgever zoals een forse reductie van omzetverlies, minder noodzakelijke vervanging van medewerkers en verlaging van de WIA-premie.

Wat is verzuimbegeleiding?

Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om een zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat heet verzuimbegeleiding.

Zowel werkgever als de zieke werknemer is verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat zij er beiden alles aan moeten doen om het verzuim door ziekte zo kort mogelijk te maken. Hierbij is het verstandig zich te laten ondersteunen door een deskundige op het gebied van re-integratie. De bedrijfsarts stelt vast wat de werknemer medisch gezien nog aan werk kan verrichten en is uitgangspunt tijdens het verzuimbegeleidingstraject.

Verzuimbegeleiding voor werkgever en werknemer

Verzuim en/of stagnerend herstel is contraproductief en legt druk op medewerkers en organisatie. Daarnaast vormt verzuim een behoorlijke kostenpost, denk aan loondoorbetaling bij ziekte, vervangingskosten en premiestijgingen. Door efficiënte begeleiding van werknemer en werkgever kan het traject van de verzuimende of niet functionerende werknemer positief worden beïnvloed. Maar ook kunnen de schadelijke gevolgen worden beperkt. Dit tot tevredenheid van werkgever en werknemer.

Ontzorgen voor u als werkgever

Het is als werkgever belangrijk te onderkennen dat bij verzuim drie specialistische vakgebieden samenkomen: medisch, juridisch en arbeidsdeskundig. Deze dienen goed in evenwicht te worden gehouden om te komen tot het beste resultaat. Juist de gecombineerde aanpak van Caroja Arbeidsadvies op deze disciplines zorgt voor effectiviteit en doeltreffendheid tijdens de begeleiding.

Begeleiding voor de werknemer

Bij de werknemer komen er veel verplichtingen om de hoek kijken tijdens arbeidsongeschiktheid. De begeleiding van Caroja Arbeidsadvies is erop gericht welke stappen de werknemer moet zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Advisering en ondersteuning op het gebied van re-integratie staat voorop en worden de te nemen stappen en acties uiteengezet en gemotiveerd in een persoonlijke benadering.

Daarnaast adviseert Caroja arbeidsadvies bij diverse vragen en onderwerpen zoals:

 • Kan er nog re-integratie plaatsvinden in het eigen werk;
 • Welke andere werkzaamheden zijn uitvoerbaar;
 • De financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid;
 • Welke juridische rechten en plichten er zijn tijdens re-integratie;
 • Welke interventies intern of extern mogelijk zijn;
 • Wet en regelgeving Wet Poortwachter;
 • Loopbaanadvies.

Waar bestaat verzuimbegeleiding uit

Om instroom in de WIA te voorkomen en te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie is de Wet Verbetering Poortwachter in werking getreden. Deze schrijft voor wat werkgever en werknemer moeten doen bij dreigend langdurig verzuim. De belangrijkste stappen van dit re-integratietraject zijn:

 • Binnen 2 weken nadat de probleemanalyse is opgesteld door de bedrijfsarts een gedegen Plan van Aanpak opstellen;
 • Iedere 6 weken voortgangsgesprekken uitvoeren met betrokken partijen;
 • Opstellen van voortgangsrapportages;
 • Bij stagnatie bijstellen van Plan van aanpak;
 • Het waarborgen van een Poortwachterproof dossier door middel van constructieve verslaglegging;
 • Opstellen 1ste jaar evaluatie en adviseren welke interventies mogelijk zijn;
 • Indien nodig contact met betrokken instanties en deskundigen zoals bedrijfsartsen, juristen, arbeids-en organisatiedeskundigen en UWV;
 • Na 2 jaar ziekte begeleiding van werknemer naar de WIA-beoordeling door het UWV.

Kosten

Gemiddeld kost een verzuimende werknemer € 250,- per dag. Duurt dit 12 jaar, dan kan dat oplopen tot enkele tonnen!
De eerste 2 jaar is de werkgever verplicht loon door te betalen in het kader van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ). Valt uw werknemer niet onder deze regeling dan ontvangt hij of zij twee jaar maximaal een Ziektewetuitkering.

Na twee jaar kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. UWV legt de rekening bij de werkgever neer. Hier komen nog de kosten bij voor re-integratie-inspanningen waartoe de werkgever verplicht is.

Het loont dus om te zorgen voor doeltreffende verzuimbegeleiding en effectieve begeleiding van re-integratie/ mobiliteit. Vanzelfsprekend is dit ook in het belang van uw werknemer. Bij Caroja Arbeidsadvies bent u bij het juiste adres.

Vraag een offerte aan

  Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens door deze website.