Over ons

Rob Bader

Geregistreerd en gecertificeerd Arbeidsdeskundige

Onafhankelijke adviseur en deskundig specialist op het gebied van mens werk en inkomen. Ondersteunt bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden van mens in werk.

Op energieke manier, pas ik lef en gezond verstand toe in de juiste verhouding. Als arbeidsdeskundige realiseer ik adequate oplossingen voor problemen bij langdurige arbeidsongeschiktheid binnen organisaties. Deze oplossingen leveren een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat. Ik weeg informatie en handelswijzen met elkaar af om tot een doordacht en onderbouwd standpunt te komen met als doel arbeidsongeschiktheid te voorkomen, te verminderen en schadelast te beperken.

Door goed te luisteren leef ik mij in de mens in en in zijn of haar situaties, en waar nodig “door te vragen” en de  gedachtegang van anderen te herkennen om bij de kern van het probleem te komen. Het beheersen van verschillende communicatiestijlen is mij niet vreemd en weet ik welke stijlen ingezet moeten worden om informatie te verkrijgen over de inhoud van een probleem of een aanpak. Door mijzelf regelmatig een spiegel voor te houden vraag ik mij voortdurend af hoe ik werk, welke keuzes zijn gemaakt en welke uitwerking dat heeft.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Netwerk

Met een flexibel netwerk van kenniswerkers, collega arbeidsdeskundigen, casemanagers bij verzuim, bedrijfsartsen biedt Caroja Arbeidsadvies voor elke opdrachtgever de juiste oplossing.

Kennismaken?
Bel voor verdere informatie: 085 – 130 52 93

Breng verzuim in kaart en ga in gesprek

Missie:

Op een toegankelijke manier bedrijven en organisaties helpen met concrete oplossingen en onderbouwde adviezen bij langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers. Mijn doel is om arbeidsongeschiktheid om te zetten in arbeidsgeschiktheid en uitgaan van de inzetbaarheid van de werknemer rekening houdend met de medische beperkingen. Hierdoor ontstaat er schadelastbeheersing voor de werkgever. Mijn doel is bereikt als (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid wordt omgezet in arbeidsgeschiktheid van de werknemer(s) en indien nodig gezondheid bevorderende maatregelen te adviseren.

Visie:

Verzuim is het startpunt van een verzuimmanagement. Vanuit deze gedachte is het mogelijk om een effectieve verzuimaanpak te ontwikkelen. Visie op verzuim begint met visie op gezondheid en inzetbaarheid van de werknemer en indien nodig gezondheid bevorderende maatregelen treffen. De belangrijkste ziekmaker in een organisatie is het niet inzetten van gezondheid bevorderde maatregelen. Het is bekend dat gezondheid bevorderde maatregelen bijdragen aan een betere productiviteit, minder werkuitval, minder ziekteverzuim en een kleinere kans op verloop. Voor de werknemer zelf leveren deze maatregelen werkplezier en gezondheidswinst op.

Verzuimmanagement is het bevorderen van arbeidsmogelijkheden en het benutten van deze mogelijkheden van werknemers in een organisatie. Verzuimende werknemers binnen de organisatie gaat over wat voor visie heeft de organisatie op inzetbaarheid en hoe bevordert de organisatie de inzetbaarheid van werknemers op lange termijn.

Arbeidsdeskundige

Vanaf 2013 ben ik na mijn opleiding als arbeidsdeskundige gestart bij een arbodienst. In deze periode heb ik veel kennis en ervaring opgedaan. Wekelijks voerde ik arbeidsdeskundige onderzoeken uit bij bedrijven die te maken hadden met (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers. Ook verstrekte ik adviezen en aanbevelingen die noodzakelijk waren tijdens het arbeidsongeschiktheid proces aan zowel de werkgever als de werknemer. Communicatie is een essentieel onderdeel tijdens mijn werkzaamheden en constructief gericht om nauw te kunnen samenwerken met diverse disciplines zoals bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, casemanagers en HR-adviseurs die vraagstukken hebben rondom verzuim. De kennis die ik in huis heb van de socialeverzekeringswetgeving, de Wet verbetering Poortwachter, arbeidsrecht, het eigen risicodragerschap en het beoordelingskader van het UWV die tijdens arbeidsongeschiktheid van toepassing zijn pas ik dagelijks toe voor goed onderbouwde adviezen. Een boeiende en uitdagende functie waarbij ik altijd de werkgever en de werknemer als prioriteit stel tijdens arbeidsongeschiktheid met als doel een heldere oplossing te creëren voor het verzuimprobleem.

Re-integratie deskundige

Vanaf 2008 heb ik (ex) werknemers met een medische beperking en een uitkering of werkzaam waren bij een bedrijf begeleid naar een passende nieuwe functie op de arbeidsmarkt. Deze functie had een uitdagend karakter om mensen weer op plek van bestemming te krijgen. Mijn kernwaarden zoals gedrevenheid, sociaal, communicatief, verantwoordelijk en empathisch zette ik dagelijks in met als doel om mensen weer te plaatsen in een betaalde functie op de arbeidsmarkt. Om mensen weer in beweging te krijgen of te blijven was mijn werkwijze om mensen te stimuleren, te motiveren of te activeren in de zoektocht naar een passende functie waarbij ik als re-integratiedeskundige verantwoordelijk was voor een adequate en efficiënte begeleiding van de re-integratie.

Ook heb ik deze periode na mijn opleiding Schuldhulpverlening mensen met problematische geholpen om rust te creëren in hun financiële positie. Het betrof hier om mensen met een uitkering in combinatie met problematische schulden. In samenwerking met het UWV heb ik meermalen combinatietrajecten opgezet waarbij eerst de schulden van de client in kaart werden gebracht. Vervolgens de noodzakelijk processtappen gezet met als doel rust in de financiële positie te verkrijgen van de client en daarnaast een schulden- afbouw schema opgesteld. Ook werden er afspraken met schuldeisers gemaakt om schulden gedeeltelijk kwijt te schelden. Vervolgens werd er een traject ingezet om te zoeken naar een passende baan voor de client.

Tevreden medewerkers zijn gezonder en vitaler